برنامه "صبح و گفتگو" رادیو گفت و گو ب

زنانه شدن سالمندی در کشور

برنامه "صبح و گفتگو" رادیو گفت و گو با موضوع زنانه شدن سالمندی در کشور و با حضوردکتر محسن سلمان نژاد رئیس شورای ملی سالمندان به روی آنتن رفت.

برنامه “صبح و گفتگو” رادیو گفت و گو با موضوع زنانه شدن سالمندی در کشور و با حضوردکتر محسن سلمان نژاد رئیس شورای ملی سالمندان به روی آنتن رفت.

برنامه “صبح و گفتگو” رادیو گفت و گو با موضوع زنانه شدن سالمندی در کشور و با حضوردکتر محسن سلمان نژاد رئیس شورای ملی سالمندان به روی آنتن رفت.
منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان