هیات مدیره کانون بازنشستگان

سند سالمندان و بازنشستگان فرهنگی بزودی تدوین می شود

رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش از تدوین سند سالمندان و بازنشستگان فرهنگی و مطرح شدن آن در هیات دولت در آینده نزدیک خبر داد.

رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش از تدوین سند سالمندان و بازنشستگان فرهنگی و مطرح شدن آن در هیات دولت در آینده نزدیک خبر داد.

احمد صافی با اشاره به این که ۳۰۵ کانون بازنشستگی در کشور داریم، اظهار کرد: همه ساله در روز خانواده و بازنشستگی همچنین روز سالمند مراسم هایی در جهت تکریم این افراد برگزار می شود. وی ادامه داد: سندی تحت عنوان سند سالمندان در دبیرخانه شورای سالمندان تهیه شده است که با هدایت آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه هدایت می شود.

رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش گفت: این سند به سالمندان کشور،  رفاه و مسایل بازنشستگان نگاه مثبتی دارد و به زودی در هیات دولت مطرح می شود تا در صورت لزوم در مجلس نیز بیان شود. صافی تصریح کرد: اگر این سند با محتوای نوشته آن تصویب شود می تواند چشم انداز مثبتی در آینده سالمندان و بازنشستگان فرهنگی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایمنا