نشست شورای عالی سالمندی

ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع چالش سالمندی

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود ٤.٢ میلیون نفر از سالمندان کشور که بازنشسته هستند از دولت، دریافتی دارند، گفت : ٢٥ درصد از سالمندان کشور تحت پوشش سازمان های حمایتی قرار دارند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود ۴.٢ میلیون نفر از سالمندان کشور که بازنشسته هستند از دولت، دریافتی دارند، گفت : ٢۵ درصد از سالمندان کشور تحت پوشش سازمان های حمایتی قرار دارند.

‘علی ربیعی’ روز یکشنبه در نشست شورای عالی سالمندی که با حضور معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان حوزه سالمندی از دستگاه های مختلف کشور در محل وزارت کار برگزار شد گفت: همه بازنشستگان در ایران هنوز به سن سالمندی نرسیده اند، بیش از ۶٠ درصد جمعیت بالای ۶٠ سال در کشور بازنشسته هستند؛ سندملی سالمندی باید حمایت های گوناگون از سالمندان را در بر بگیرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از ایرنا، ربیعی به کارشناسان تاکید کرد: باید جمعیتی از سالمندان که بازنشسته نیستند و تحت پوشش سازمان های حمایتی قرار ندارند را با آمار و ارقام مشخص کنیم و برای این گروه در کنار دیگر سالمندان برنامه حمایتی تدوین کنیم.

وزیر کار بیان داشت: حمایت ها می تواند شامل مسکن، درمان، تغذیه و حتی اوقات فراغت برای سالمندان را در بر بگیرد.

سپس ‘احمد میدری ‘معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع سالمندی را یکی از چالش های مهم کشور دانست و گفت: حدود ٨٨۶ هزار خانوار در کشور با پدیده سالمندی مواجه هستند.

وی گفت:٣٠٠ هزار خانوار سالمند کمتر از ۶٠٠ هزار تومان دریافتی دارند.

وی گفت: با تقسیم کار می توان چالش سالمندی را رفع کرد و این مهم نیازمند برنامه ریزی است.

در این نشست کارشناسان دستگاههای مختلف دیدگاههای خود را ارائه دادند و قرار شد در نشستی دیگر نماینده هر دستگاه برنامه های خود را در خصوص سالمندی برای سند ملی سالمندی ارائه دهد.

سال ٢٠١۶ میلادی هفت میلیون و ۴١۴ هزار و ٩١ نفر (٩.٢٨درصد)در کشور سالمند هستند که تا سال ٢٠٣٠ میلادی به ١٣ میلیون نفر (١۴درصد) و تا سال ٢٠۵٠ میلادی به ٢٩ میلیون نفر (٣١درصد) می رسند.

 

منبع: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی