ویدیو برنامه

فیلم/ بررسی سند سالمندان در گفتگوی ویژه خبری

محسن سلمان نژاد رئیس دبیر خانه شورای ملی سالمندان، فدایی وطن، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سالمندان ، احمد صافی رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش، علی اصغر بیات رئیس کانون های بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ،دربرنامه گفت و گوی ویژه خبری حضور یافتند.

محسن سلمان نژاد رئیس دبیر خانه شورای ملی سالمندان، فدایی وطن، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سالمندان ، احمد صافی رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش، علی اصغر بیات رئیس کانون های بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ،دربرنامه گفت و گوی ویژه خبری حضور یافتند.

محسن سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان دربرنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه تعداد سالمندان بیش از ۷ میلیون نفر هستند؛ اظهار داشت: سن تقریبی سالمندان ۶۰ است و پراکندگی بیش از ۹ درصد جمعیت را تشکیل می دهد و پنجره جمعیتی کشور در حال بسته شدن است، ما در کشور ۷۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۰ سال فعال داریم.

 

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان