در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛

سلمان نژاد: سند جامع سالمندان تدوین شده است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از تدوین سند سالمندان خبر داد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از تدوین سند سالمندان خبر داد.

محسن سلمان نژاد رئیس دبیر خانه شورای ملی سالمندان دربرنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه تعداد سالمندان بیش از ۷ میلیون نفر هستند؛ اظهار داشت: سن تقریبی سالمندان ۶۰ است و پراکندگی بیش از ۹ درصد جمعیت را تشکیل می دهد و پنجره جمعیتی کشور در حال بسته شدن است، ما در کشور ۷۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۰ سال فعال داریم.

وی افزود: پنجره جمعیتی حدود ۳۳ سال دیگر بسته می شود و در سال ۱۴۲۵ از هر سه نفر یک نفر بالای ۶۰ سال خواهد بود.

سلمان نژاد با بیان اینکه مناقشات بین وزارتخانه ها تا حدودی حل شده و سند سالمندی با محوریت سازمان برنامه تدوین شده و ۶ ماه است که بازنویسی شده و به زودی با حضور رئیس جمهور رونمایی می شود.

رئیس دبیر خانه شورای ملی سالمندان با اشاره به مطالعه پیمایشی در حوزه سالمندان گفت : مطالعات پیمایشی پیگیری شده و مطالعه اصلی انجام خواهد شد و در پایان امسال امیدواریم یک برنامه استراتژیک برای سالمندان داشته باشیم.

سلمان نژاد با تاکید بر اینکه در حوزه سالمندان پژوهش لازم صورت نگرفته یاد آور شد: ما در چند دهه گذشته رشد سالمندان را نداشتیم و امید به زندگی در کشور ۷۲ تا ۷۵ سال شده است‌.

منبع: دبیر خانه شورای ملی سالمندان