سلمان نژاد مطرح کرد؛

شیب تندى پیرى در ایران/۳ برابر شدن جمعیت سالمند در ۳۰ سال آینده

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به شيب تندى پيرى در ايران گفت: جمعیت سالمند کشور در ۳۰ سال آینده ۳ برابر می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به شیب تندى پیرى در ایران گفت: جمعیت سالمند کشور در ۳۰ سال آینده ۳ برابر می‌شود.

 

محسن سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در خصوص وضعیت سالمندی در کشور گفت: سالمندی در کشورهای توسعه یافته در طی نیم قرن پدید آمد اما در ایران، در ۲۵ سال به وقوع پیوست.

وى افزود: هدف ما افزایش امید به زندگى سلامتی در افراد است که اکنون در کشور ما ۶۴ سال بوده و ١٠ سال از عمر افراد با معلولیت است.

سلمان نژاد گفت: بیش از ٣٠ درصد جمعیت کشور در سال ٢٠۵٠ سالمند مى شوند؛ در واقع جمعیت سالمند ٣ برابر مى شود و این آمار از میانگین جمعیت جهان و آسیا در سال ٢٠۵٠ بالاتر خواهد بود .

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: سالمندى یک معضل جهانى و برگشت ناپذیر بوده اما تفاوت ما با کشورهاى پیشرفته این است که برخلاف کشورهاى توسعه یافته ما در عرض ٢۵ سال سالمندى را تجربه مى کنیم و این شیب تندى محسوب مى شود.

وى عنوان کرد: در ایران حدود ١٠ درصد جامعه سالمند هستند، پیرترین استان کشور، گیلان با ١٣ درصد جمعیت سالمند است و سیستان بلوچستان جوانترین استان کشور محسوب می شود و ١٠.۴ درصد جمعیت تهران سالمند هستند.

سلمان نژاد گفت: ۵١ درصد جمعیت سالمندان زن و ٧٢ درصد جمعیت سالمند کشور شهرنشین هستندکه با معضل تنهایى و آپارتمان نشینى دست و پنجه نرم مى کنند البته در برخى روستاها بالاى ۵٠ درصد جمعیت روستا سالمند هستند.

وى افزود: بیشترین سواد جمعیت سالمندى را مردان شهرى و کمترین سواد را زنان سالمند روستایى دارند.

سلمان نژاد با اشاره به همسردارى سالمندان گفت: ٩١ درصد مردان بالاى ۶٠ سال و ۵۴ درصد زنان بالاى ۶٠ سال در سال ٩۵ همسردار بودند .

وى عنوان کرد: بر اساس سرشمارى سال ٩۵ از بیش از یک میلیون خانوار یک نفره حدود ۵٠٠ هزار نفر سالمند بودند .

سلمان نژاد گفت: ۵٣ درصد خانوارهاى یک نفره سالمند هستند که از این میزان ٨٢ درصد زن و ١٨ درصد مرد هستند.

وى به برنامه هاى وزارت بهداشت در زمینه طب سالمندان اشاره کرد و گفت: یکى از برنامه هاى ما آموزش سبک زندگى سالم به افراد است تا دوران سالمندى سالمى را تجربه کنند همچنین به آموزش سالمندان توجه ویژه اى داریم.

سلمان نژاد با بیان اینکه با طرح تحول سلامت خدمات سالمندى در شهرها نیز گسترش پیدا کرد، افزود: در گذشته خدمات مراقبت سالمندى محدود به روستاها بود اما در طرح تحول سلامت خدمات مراقب سالمندى در مراکز جامع سلامت در شهرها به سالمندان داده مى شود.

وى یادآور شد: در دبیرخانه شورای ملی سالمندان در حال پیگیرى سند ملى سالمندان و منتظر نظر سازمان برنامه بودجه در زمینه تامین بودجه هستیم.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان