سالمندان شهرستان فریدن

اصفهان / جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان فریدن

جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان فریدن در استان اصفهان به ریاست کمال رضایت فرماندار و دبیری اداره بهزیستی با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار گردید.

جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان فریدن در استان اصفهان به ریاست کمال رضایت فرماندار و دبیری اداره بهزیستی با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن – کمال رضایت فرماندار و رئیس شورای ساماندهی سالمندان شهرستان طی سخنانی با اشاره به اهمیت موضوع سالمندی و اینکه سالمندی در روند زندگی هر فردی بوجود می آید گفت باید برنامه ریزیهای بنیادی در خصوص پیگیری مطالبات سالمندان عزیز در شهرستان انجام گیرد و پیگیری این موضوع ابتدا با در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی جامع از سالمندان و بازنشستگان محقق خواهد شد.

در ادامه نیز اداره بهزیستی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نمود و حاضران نیز برنامه ها و پیشنهادات اجرایی خود را ارائه نمودند.

منبع: روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن