با هدف تکریم سالمندان

مرکزی/ تاسیس انجمن فرزانگان سالمند پرتلاش اراک

انجمن فرزانگان سالمند پرتلاش اراک با هدف تکریم سالمندان در حوزه فرهنگی و گردشگری. فعالیت های علمی و پژوهشی - ارتقاء کیفیت جسمی و سلامت روانی سالمندان.برای حضور و مشارکت خانواده سالمندان تاسیس گردید.

انجمن فرزانگان سالمند پرتلاش اراک با هدف تکریم سالمندان در حوزه فرهنگی و گردشگری. فعالیت های علمی و پژوهشی – ارتقاء کیفیت جسمی و سلامت روانی سالمندان.برای حضور و مشارکت خانواده سالمندان تاسیس گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، انجمن فرزانگان سالمند پرتلاش اراک با هدف تکریم سالمندان در حوزه فرهنگی و گردشگری. فعالیت های علمی و پژوهشی – ارتقاء کیفیت جسمی و سلامت روانی سالمندان.فراهم نمودن زمینه تعامل عاطفی و روانی و سلامت اجتماعی و معنوی سالمندان با خانواده و جامعه. زمینه های نشاط و شور اجتماعی در فضاهای ورزشی و ایجاد فضای مناسب برای حضور و مشارکت خانواده سالمندان تاسیس گردید.

منبع: انجمن فرزانگان سالمند پرتلاش