دوره آموزشی سالمندی

مرکزی/ دوره آموزشی سالمندی با رویکرد سلامت جسمی و روانی

دوره آموزشی سالمندی با رویکرد سلامت جسمی و روانی سالمندان برنامه ریزی شده است که اولین روز کلاس پنجشبه ۱۵ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن جلسات اداره بهزیستی شهرستان اراک برگزار شد.

دوره آموزشی سالمندی با رویکرد سلامت جسمی و روانی سالمندان برنامه ریزی شده است که اولین روز کلاس پنجشبه ۱۵ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن جلسات اداره بهزیستی شهرستان اراک برگزار شد.

تغییرات طبیعی در دستگاه های بدن در طی دوره سالمندی و ورزش های مناسب دو دوره سالمندی موضوع آموزشی این هفته بود.

منبع: اداره بهزیستی شهرستان اراک