برنامه رادیویی گفت و گوی اجتماعی

تکریم سالمندان و چالشهای پیش

برنامه رادیویی بدون خط خوردگی از رادیو گفتکو یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 نگاهی به سند ملی سالمندان با حضور دکتر سلمان نژاد

تکریم سالمندان و چالشهای پیش رو با حضور دکتر دلبری(رئیس انجمن طب سالمندان و سالمندشناسی ایران)، دکتر سلمان نژاد(رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور) و خانم دکتر وکیل ها(جامعه شناس در حوزه سالمندان)

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور