مراسم اختتامیه 

مراسم اختتامیه سمپوزیوم منطقه ای سالمندی جمعیت

همایش منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست گذاری به همت سازمان بهزیستی و همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل امروز با حضور ۲۰ چهره بین المللی از هشت کشور جهان و تعدادی از صاحب نظران داخلی در تبریز به کار خود خاتمه داد.

همایش منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست گذاری به همت سازمان بهزیستی و همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل امروز با حضور ۲۰ چهره بین المللی از هشت کشور جهان و تعدادی از صاحب نظران داخلی در تبریز به کار خود خاتمه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، همایش منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست گذاری به همت سازمان بهزیستی و همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل امروز با حضور ۲۰ چهره بین المللی از هشت کشور جهان و تعدادی از صاحب نظران داخلی در تبریز به کار خود خاتمه داد.

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۱-۱۵-۳۱ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۱۵ (۲) photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۱۵ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۱۶ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۱۷ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۱۸ (۲) photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۱۸ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۱۹ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۲۲ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۲۳ (۲) photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۲۳ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۲۴ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۲۵ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۲۶ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۲۷ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۴_۱۸-۰۱-۲۸

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور