دکتر محسن سلمان‌نژاد

رشد جمعیت سالمندی کشور زنگ خطری برای سیاستمداران 

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در استان‌های شمالی کشور درصد رشد سالمندی به میانگین جهانی رسیده است و این زنگ خطری برای سیاستمداران کشور است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در استان‌های شمالی کشور درصد رشد سالمندی به میانگین جهانی رسیده است و این زنگ خطری برای سیاستمداران کشور است.

محسن سلمان‌نژاد در این همایش با بیان اینکه رشد جمعیت سالمندی، گریبانگیر کشورهای دنیاست، گفت: کشور ایران نیز به سمت رشد جمعیت سالمندی پیش می‌رود و باید به ارتقاء خدمات سالمندی نیز توجه ویژه‌ای شود.

وی با بیان اینکه افزایش رشد جمعیت سالمندی می‌تواند بار اقتصادی برای دولت‌ها داشته باشد، اعلام کرد: دولت‌ها باید نظام بودجه‌ای کشور را طوری تنظیم کنند که سهم مناسبی از آن برای ارائه خدمات به سالمندان تخصیص یابد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان