دکتر محسنی بند پی

سند سالمندی ،نقشه راه برای عملی کردن برنامه های سالمندی

رئیس سازمان بهزیستی کشور در "سمپوزیوم منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاستگذاری " سند سالمندی تدوین شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماع ...

رئیس سازمان بهزیستی کشور در “سمپوزیوم منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاستگذاری ” سند سالمندی تدوین شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماع …

به گزارش روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در “سمپوزیوم منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاستگذاری ” سند سالمندی تدوین شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت  به محوریت سازمان مدیریت کشور و به مدیریت سازمان بهزیستی را نقشه راهی برای عملی کردن برنامه های سالمندی برشمرد.

دکتر محسنی بند پی با اشاره به دو دستاورد سالمندی جمعیت و توسعه شهرنشینی که حاصل جهانی شدن می باشد ؛ فرصت یا تهدید بودن این امر را بسته به نگاه سیاستگذارن دانست.

وی با اشاره به بالا رفتن میانگین سالمندی جمعیت در ایران به بالاتر از متوسط جهانی ، پیش بینی ردیف اعتباری برای گسترش بنیاد فرزانگان با همکاری مجلس و پیشگیری از سالمند آزاری را از جمله فعالیتهای این شورا برای سالمندان برشمرد.

 
منبع: روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی