گزارش تصویری

گزارش تصویری همایش بین‌المللی سالمندی جمعیت

صبح امروز همایش بین‌المللی سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری که با حضور 20 چهره بین‌المللی فعال در حوزه سالمندان و مسئولین در هتل کایا تبریز برگزار شد

صبح امروز همایش بین‌المللی سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری که با حضور ۲۰ چهره بین‌المللی فعال در حوزه سالمندان و مسئولین در هتل کایا تبریز برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور صبح امروز همایش بین‌المللی سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری که با حضور ۲۰ چهره بین‌المللی فعال در حوزه سالمندان و مسئولین در هتل کایا تبریز برگزار شد

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران