با حضور اعضای انجمن نخاعی های استان یزد

یزد/ برگزاری ضیافت افطاری در خانه سالمندان نشاط مهریز

ضیافت افطاری با حضور اعضای انجمن آسیب نخاعی های استان یزد و مهریز در خانه سالمندان نشاط مهریز برگزار شد.

ضیافت افطاری با حضور اعضای انجمن آسیب نخاعی های استان یزد و مهریز در خانه سالمندان نشاط مهریز برگزار شد.

در این میهمانی عزیزان آسیب نخاعی از سالمندان عیادت نمودند و پس از خواندن نماز و انجام دعاونیایش و پذیرایی، ساعاتی در کنار هم به گفت و گو پرداختند.

منبع: خانه سالمندان نشاط مهریز