شورای ساماندهی سالمندان

کردستان / سالمندان نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند

فرماندار قروه گفت: یکی از راهکارهای کنترل آسیب های اجتماعی در جامعه استفاده از وجود سالمندان، افراد باتجربه و دوران دیده است

پرویز کولانی در نشست شورای ساماندهی سالمندان در فرمانداری قروه افزود: در جامعه ما هنوز حرمت سالمندان، احترام به سنت ها و ارزش های اجتماعی به قوت خود باقی است هر چند پاره ای از مسائل کمرنگ شده است.

۸۲۵۴۷۳۸۱-۷۱۶۴۵۹۰۶

کولانی با اشاره به اینکه سالمندان حافظان بخش سنتی و رسم و رسوم قدیمی میان خانواده ها هستند افزود: باید نقش سالمندان در جامعه پر رنگ شود چرا که این قشر افراد با تجربه و دوران دیده ایی هستند که همه سختی ها و تلخی ها را تجربه کرده اند.

وی با اشاره به اینکه، این قشر توقعاتی دارند که خودشان نمی توانند انجام بدهند، ادامه داد: باید یک مکان مناسبی برای سالمندان فراهم شود که از لحاظ روحی، فکری و جسمی بتوانند از آن استفاده کنند.

کولانی اظهار کرد: دیدار از سالمندان باید به عنوان یک سنت حسنه و فرهنگی در جامعه نهادینه شود تا قوت قلبی برای این قشر باشد و بدانند آن ها در جامعه فراموش نشده اند.

منبع: ایرنا