دومین جلسه شورای سالمندان استان تهران

سند ملی سالمندان روی میز وزارت رفاه

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه سند ملی سالمندان برای اصلاحات نهایی به وزارت رفاه ارسال شده گفت: طی هفته آینده این سند برای تدوین لایحه به سازمان برنامه و بودجه ارجاع خواهد شد.

دومین جلسه شورای سالمندان استان تهران تشکیل شد و سیاوش شهریور، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در این جلسه گفت: سالمندی عدالت جاری طبیعت است و شامل حال همه خواهد شد و برای اینکه در آتیه لااقل منزلت، احترام و زمینه زندگی بهتر برایمان فراهم شود، سعی کنیم تدابیری بیندیشیم تا احترام بزرگان حفظ شود و زندگی خوب اجتماعی برای آنها فراهم کنیم.

وی ادامه داد: هدف اصلی این شورا بهبود و توانمندسازی سالمندان است که متأسفانه نتوانسته ایم زندگی بهتر، سالم تر و آرام تری را برای سالمندان فراهم کنیم و در حوزه مالی،آلودگی محیطی و بیمه های اجتماعی که امنیت اجتماعی سالمندان را تأمین می کند،ضعف اساسی داریم.

در این جلسه محسن سلمان نژاد، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به وجود ۷ میلیون نفر جمعیت سالمند در کشور، گفت: ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از سالمندان در خانه های سالمندان نگهداری می شوند و این نشان دهنده این است که بسیاری از سالمندان در منازل خود و یا توسط فرزندان اموراتشان رسیدگی می شود.

۷۵۲۵۲۵

وی افزود: اولین قانون جدی در سال ۸۳ در قانون برنامه سوم توسعه کشور وضع شد که منجر به تشکیل دبیرخانه شورای ملی سالمندان شد ودر برنامه های چهارم و پنجم توسعه هیچ اثری از موضوع سالمندی نداریم و در برنامه ششم نیز کش و قوس های فراوانی بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه است که مشخص شود موضوع سالمندی باید موضوع اصلی کدام وزارتخانه باشد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه امروز شاخص های کاملا روشنی تحت عنوان شاخص دیده بان سالمند برای سالمندان در دنیا وضع شده است، گفت: براساس این شاخص، سالمندان یک جامعه را بر مبنای ۴ محور اصلی سلامت، توانمند کردن سالمند، توانمند کردن محیط سالمند و امنیت درآمد سالمند رتبه بندی می کنند.

وی با اشاره به تثبیت دبیرخانه شورای ملی سالمندان در سازمان بهزیستی براساس مصوبه یک ماه پیش سازمان برنامه و بودجه، ادامه داد:براساس این مصوبه مقرر شد دبیرخانه شورای ملی سالمندان طبق روال گذشته در سازمان بهزیستی مستقر شود و دو کمیته تخصصی در وزارت بهداشت و رفاه دبیرخانه را برای مباحث سیاستگذاری تغذیه کنند.

سلمان نژاد با بیان اینکه سند ملی سالمندان برای اصلاحات نهایی به وزارت رفاه ارسال شده است، تصریح کرد: طی هفته آینده این سند برای تدوین لایحه به سازمان برنامه و بودجه ارجاع خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: سند ملی سالمندان براساس ۴ محور اصلی در شاخص های جهانی تدوین شده است.

وی با اشاره به رابطه مستقیم بین کرامت یک سالمند با قدرت وی، ادامه داد: برای افزایش قدرت مالی سالمند یا باید حقوق هایشان را افزایش دهیم که به لحاظ مشکلات مالی کشور امکان پذیر نیست یا به واسطه موسسات و سازمان های مردم نهاد در قالب یک شبکه متصل به سیستم دولتی، هزینه های تمام شده خدماتی که سالمندان دریافت می کنند را کاهش دهیم.

سلمان نژاد با بیان اینکه بین افزایش سن سالمند و میزان امید به زندگی وی نیز رابطه معنا داری وجود دارد، افزود: زمانی که سن سالمندی در کشور ۶۰ سال بود، میزان امید به زندگی در آنها نیز ۶۰ الی ۶۵ سال بود. اما در حال حاضر که میزان امید به زندگی به ۷۰ تا ۷۵ سال افزایش یافته است، سن سالمندی به همان میزان ۶۰ سال باقی مانده است و سالمندان در این فاصله سنی بلاتکلیف هستند. بازه سنی که جامعه باید دقیقاً در همین سن از تجارب این افراد استفاده کند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به مصوبات شورای عالی رفاه در خصوص سالمندان، گفت: شورای عالی رفاه نیز در خصوص سالمندان مصوباتی از قبیل مطالعات پیمایش سالمندی، ایجاد بانک اطلاعات سالمندان کشور و جلوگیری از سالمند آزاری داشته است.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان