کارگاه آموزشی سلامت روان دوران سالمندی

کرمان/ برگزاری کارگاه آموزشی سلامت روان برای سالمندان

کارگاه آموزشی سلامت روان دوران سالمندی باهمکاری بنیاد فرزانگان بهارستان استان، باحضور دکتراسدی معاون توابخشی بهزیستی استان کرمان در پارک مادر برگزار گردید

کارگاه آموزشی سلامت روان دوران سالمندی باهمکاری بنیاد فرزانگان بهارستان استان، باحضور دکتراسدی معاون توابخشی بهزیستی استان کرمان در پارک مادر برگزار گردید.

کارگاه آموزشی سلامت روان دوران سالمندی باهمکاری بنیاد فرزانگان بهارستان استان، باحضور دکتراسدی معاون توابخشی بهزیستی استان کرمان ودکتر گوشه کارشناس حوزه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی درخانه مهر بازنشستگان کرمان واقع در پارک مادر برگزار گردید.

۴۵۵۴۶۵۴۶

دراین برنامه دکتر گوشه پس از ارائه مطالبی درخصوص راهکارهای ارتقاء سطح سلامت روان سالمندان فیلمی در ارتباط با سن تندرستی و ارائه نمودند.

دکتر اسدی نیز به ورزشهای مناسب دوران سالمندی وتاثیرات بسزایی  که تحرک بدنی برسن تندرستی داردپرداختند. گفتنی است که دراین کارگاه سالمندان وبازنشستگان فعالانه مشارکت نموده وپرسشهای خویش را دراین راستا مطرح وپاسخ خویش را دریافت نمودند.

منبع: بهزیستی استان کرمان