دوره آموزشی

ایلام/ برگزاری دوره آموزشی ساختار سالمندان در بهزیستی ایلام

دوره آموزشی برنامه های دبیرخانه شورای سالمندی و ساختار سالمندان روز دوشنبه در بهزیستی ایلام برگزار شد.

دوره آموزشی برنامه های دبیرخانه شورای سالمندی و ساختار سالمندان روز دوشنبه در بهزیستی ایلام برگزار شد.

در این دوره کارشناسان توانبخشی شهرستان و کارشناسان ستادی با حضور اعظم خرم کارشناس مسئول دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور حضور داشتند.

در این دوره آموزشی یک روزه در خصوص  راه اندازی بنیاد فرزانگان، نحوه تشکیل جلسات شورای ساماندهی سالمندان استان و شهرستان و نحوه اجرایی طرح تکریم و منزلت سالمندان

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان