بازدید ساختمان در حال احداث

بازدید رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از انجمن آلزایمر ایران

دکتر محسن سلمان ژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از بخش های مختلف انجمن و ساختمان در حال احداث انجمن آلزایمر ایران بازدید کرد.

دکتر محسن سلمان ژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از بخشهای مختلف انجمن و ساختمان در حال احداث انجمن آلزایمر ایران بازدید کرد.

در روز یک شنبه ۱۷ بهمن ماه جناب دکتر سلمان نژاد، ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان و سرکار خانم یوسفیان، ضمن بازدید از بخش های مختلف انجمن و ساختمان در حال احداث و اعلام رضایت از فعالیتهای انجمن در مورد راههای ارتباطی بیشتر، به ویژه در بخشهای طرح های آموزشی و تعامل با سایر سازمانهای مردم نهاد تاکید و اعلام نمودند که با انعقاد یک تفاهم نامه با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در دستور کار قرار گیرد.

مدیر عامل انجمن ضمن تشکر از بازدید ایشان جهت هرگونه مناسبت مشترک اعلام آمادگی نمودند.


منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور