مصوبات جلسه اول

اولین جلسه کمیته علمی تدوین پروپوزال پیمایش ملی وضعیت سالمندان

اولین جلسه کمیته علمی تدوین پروپوزال پیمایش ملی وضعیت سالمندان در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

اولین جلسه کمیته علمی تدوین پروپوزال پیمایش ملی وضعیت سالمندان در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، اولین جلسه کمیته علمی تدوین پروپوزال پیمایش ملی وضعیت سالمندان در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

از مصوبات جلسه اول میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

?اطلاع رسانی مصوبات جلسات از طریق سایت شورای ملی سالمندان کشور.
? بررسی و جمع آوری متون علمی و سوابق پژوهشی موجود در زمینه ی پیمایش ملی وضعیت سالمندان توسط آقای دکتر محمدی و ارائه آن به اعضاء کمیته راهبردی قبل از تشکیل جلسه آتی.
? تشکیل جلسات کمیته راهبردی به صورت مستمر در روزهای دوشنبه هر هفته در محل دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور.
?تدوین و ارائه بخش بیان مسأله پروپوزال توسط آقای کبیری.
?تدوین و ارائه پیش نویس پروپوزال توسط آقایان دکتر کوششی و کامبیز کبیری و خانم دکتر صحاف.
? تدوین ابلاغ رسمی کمیته راهبردی توسط رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و ابلاغ به اعضای کمیته راهبردی.
?ارائه پیشنهاد عنوان علمی مشخص برای پروژه پیمایش توسط اعضای کمیته راهبردی.
? دعوت از اساتید و مسئولین دستگاه های مرتبط حوزه سالمندی جهت بهره گیری از نقطه نظرات تخصصی آنها در جلسات آتی در صورت نیاز.
?ارسال صورتجلسات برای اعضای کمیته راهبردی توسط کارشناس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور