مصوبات جلسه اول

اولین جلسه کمیته راهبردی تدوین پروپوزال پیمایش ملی وضعیت سالمندان

اولین جلسه کمیته راهبردی تدوین پروپوزال پیمایش ملی وضعیت سالمندان در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

اولین جلسه کمیته راهبردی تدوین پروپوزال پیمایش ملی وضعیت سالمندان در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، اولین جلسه کمیته راهبردی تدوین پروپوزال پیمایش ملی وضعیت سالمندان در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

از مصوبات جلسه اول میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
?ارائه گزارش تهیه شده آقای دکتر مجدزاده؛ توسط خانم دکتر عظیمی به دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
?ارسال پیشنهادات و نقطه نظرات اعضای کمیته راهبردی در خصوص پیمایش ملی سالمندان به دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
?تدوین پروپوزال علمی مرتبط توسط اعضای کمیته راهبردی.
?مستندسازی کلیه جلسات کمیته راهبردی که برگزار می گردد.
?ارسال صورتجلسات برای اعضای کمیته راهبردی توسط کارشناس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
برچسب ها: