گزارش تصویری

جشن بزرگ سالمندان به میزبانی منطقه ۵ در بوستان جوانمردان

همزمان با روز جهاني سالمند جشن بزرگ گنجينه هاي شهر با حضور مقامات کشوری، مدیران شهرداری تهران و يک هزار و 200 سالمند پایتخت در بوستان جوانمردان برگزار شد

همزمان با روز جهانیجشن بزرگ سالمندان به میزبانی منطقه ۵ در بوستان جوانمردان برگزار شد.

همزمان با روز جهانی سالمند جشن بزرگ گنجینه های شهر با حضور مقامات کشوری، مدیران شهرداری تهران و یک هزار و ۲۰۰ سالمند پایتخت در بوستان جوانمردان برگزار شد. 

منبع: شهرداری منطقه 5