محترم داشتن سالمندان و کهن سالان، احترام گذاشتن به ره توشه تجارب نسل های پیشین است.

برچسب ها: