شمع وجود سالمندان، همچون چراغی است در کوره راه های تاریک زندگی.

0
برچسب ها: