سالمندی دوره انتقال تجربیات فرزانگان به نسل آینده است.

برچسب ها: