سالمندی دوره انتقال تجربیات فرزانگان به نسل آینده است.

0
برچسب ها: